Lịch seminar

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
20

02/2014

Effects of Intraguild Predation on Resource Competition

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Trang 3 / 3123