Lịch seminar

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
15

05/2014

Tổng quan về phương trình vi phân ngẫu nhiên

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
08

05/2014

Ecological multi-trophic communities

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
17

04/2014

Thứ Năm
10

04/2014

Thứ Năm
03

04/2014

Thứ Năm
27

03/2014

Hệ động lực trơn từng khúc và một số ứng dụng (tiếp)

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
20

03/2014

Hệ động lực trơn từng khúc và một số ứng dụng

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
13

03/2014

Hệ động lực vi sinh vật cạnh tranh trong môi trường đất

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
06

03/2014

Hệ động lực vi sinh vật cạnh tranh trong môi trường đất

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

02/2014

Trang 2 / 3123