Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Hai
20

03/2017

Phân lớp tuyến tính

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
13

03/2017

Luật kết hợp mờ

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

03/2017

Thứ Hai
27

02/2017

Giới thiệu về mạng Neural

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

02/2017

Phương pháp học toàn thể

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

02/2017

Giới thiệu một số phương pháp phân đoạn ảnh

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
10

01/2017

Máy học

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
19

12/2016

Học kết hợp

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

12/2016

Cây quyết định

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)