Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Hai
18

02/2019

Mạng Neural tích chập CNN và ứng dụng

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
21

12/2018

Nhận diện mặt người trong ảnh

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
14

12/2018

Theo dấu đối tượng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Thứ Sáu
30

11/2018

Mạng CNN trong nhận dạng vật thể

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
23

11/2018

Xử lý tín hiệu tiếng nói

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
09

11/2018

Mạng Neural nhân tạo và xử lý ảnh

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
19

10/2018

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

10/2018

Thứ Sáu
28

09/2018

Phân tích sắc thái cảm xúc trong văn bản

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)