Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa NCS2016

Họ và tên: Trịnh Ngọc Hải
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quang Thủy
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

16/12/2014. Khóa NCS2014B
16/12/2014. Khóa NCS2013B
16/12/2014. Khóa NCS2012B
05/05/2016. Khóa 2015