Về một bài toán tối ưu trong mạng di động WIMAX

: 14h00, ngày 25/09/2014 (Thứ Năm)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Nguyễn Cảnh Nam

: Toán ứng dụng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm