Ứng dụng mạng mờ -nơron vào điều khiển hệ điều tốc máy phát thủy điện

: 14h30, ngày 20/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Nguyễn Đắc Nam

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày phương pháp ứng dụng mạng Neural mờ vào bài toán điều khiển hệ điều tốc máy phát thủy điện.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence