Toeplitz plus Hankel Integral equation with deleys

: 09h30, ngày 28/10/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

: DDHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm