Thuật toán toàn cục giải bài toán quy hoạch phân thức đa mục tiêu lõm

: 09h30, ngày 29/03/2014 (Thứ Bảy)

: Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: TS Tạ Anh Sơn

: Toán ứng dụng

Tóm tắt báo cáo

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thuật toán toàn cục để tìm nghiệm hữu hiệu của bài toán quy hoạch đa mục tiêu phân thức lõm. Nội dung chính của cách tiếp cận này dựa trên việc giải bài toán quy hoạch tích các hàm phân thức lõm (W). Bài toán (W) là bài toán tối ưu toàn cục và chưa có thuật toán để giải. Vì vậy, chúng tôi phát triển và xác nhận một thuật toán nhánh cận giải bài toán (W). Để minh họa, chúng tôi trình bày một ví dụ tính toán chi tiêt các bước thực hiện thuật toán.

In this article, we present a global optimization approach for generating efficient points for multiobjective concave fractional programming problems. The main work of the approach involves solving an instance of a concave multiplicative fractional program (W). Problem (W) is a global optimization problem for which no known algorithms are available. Therefore, to render the approach practical, we develop and validate a branch and bound algorithm for globally solving problem (W). To illustrate the performance of the global optimization approach, we use it to generate efficient points for a sample multiobjective concave fractional program.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm