Thuật toán toàn cục giải bài toán quy hoạch phân thức đa mục tiêu lõm (tiếp tục)

: 08h00, ngày 05/04/2014 (Thứ Bảy)

: Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: TS Tạ Anh Sơn

: Toán ứng dụng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm