Tam giác hóa

: 08h30, ngày 14/11/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số phương pháp tam giác hóa, ứng dụng trong các vấn đề tính toán khoa học.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning