Solution methods for variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups in Banach spaces

: 14h00, ngày 24/11/2015 (Thứ Ba)

: Phòng Xemina 106B - D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phạm Thanh Hiếu


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

13/11/2015. Không gian vector