Quasi-nonexpansive mappings involving pseudomonotone bifunctions on convex sets

: 14h00, ngày 11/04/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trần Việt Anh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm