Phương pháp học toàn thể

: 10h30, ngày 20/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày phương pháp học máy dựa trên việc kết hợp nhiều cây quyết định với nhau để tạo ra kết quả chính xác và nhanh hơn.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence