Phân lớp tuyến tính

: 10h00, ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về phương pháp phân lớp sử dụng các hàm tuyến tính biểu diễn các siêu phẳng tuyến tính để tách các lớp đối tượng.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm