On the Zak transform and applications

: 09h00, ngày 18/04/2018 (Thứ Tư)

: D3106 b

: Seminar Giải tích

: TS. Phạm Văn Hoằng

: THPT Kim Liên


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm