On the inverse split variational inequality problems

: 14h00, ngày 22/09/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208 - C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Xuân Sơn


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm