On the Hartley-Fourier cosine and Hartley-Fourier sine generalized convolutions

: 09h30, ngày 22/04/2015 (Thứ Tư)

: C10.208

: Seminar Giải tích

: Hoàng Thị Vân Anh

: NCS. ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Tomtat-bao cao HVAnh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm