Một số giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

: 09h30, ngày 20/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Anh Tú

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số giải thuật tìm kiếm trên đồ thị.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence