Mấy vấn đề của logic mờ

: 14h30, ngày 24/04/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Vũ Thị Huệ

: ĐH Xây dựng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số vấn đề cơ bản của Logic mờ cũng như các hướng nghiên cứu trong tương lai.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm