Kontorovich-Lebedev Generalized convolutions

: 09h30, ngày 12/04/2017 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Pham Van Hoang

: NCS ĐHBK Hà Nôi


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

16/04/2017. Điểm dư thừa