Inequalities in Fourier analysis

: 09h30, ngày 08/10/2014 (Thứ Tư)

: D3. 104

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyen Thanh Hong

: Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

TOM TAT BC


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm