Hệ động lực vi sinh vật cạnh tranh trong môi trường đất

: 14h00, ngày 13/03/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Trần Quang Huy

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Xét môi trường cho hai loài vi sinh vật trong một mẫu đất được đặt
trong phòng thí nghiệm. Nước, các hợp chất hữu cơ cần thiết và các vi sinh
vật  được  phân bổ  ngẫu  nhiên  vào  trong  môi  trường.  Hai  loài  vi  sinh  vật
cạnh  tranh  việc  phân  tách  hai  loại  chất  hữu  cơ  trong  môi  trường  là: (1)
đường (fructose) và (2) một phần chất hữu cơ từ xác của chính các vi sinh
vật. Phần mềm GAMA để mô phỏng hệ động lực của mô hình.

Hệ động lực vi sinh vật cạnh tranh trong môi trường đất

: 14h00, ngày 06/03/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Trần Quang Huy

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Xét môi trường cho hai loài vi sinh vật trong một mẫu đất được đặt trong phòng thí nghiệm. Nước, các hợp chất hữu cơ cần thiết và các vi sinh vật được phân bổ ngẫu nhiên vào trong môi trường. Hai loài vi sinh vật cạnh tranh việc phân tách hai loại chất hữu cơ trong môi trường là: (1) đường (fructose) và (2) một phần chất hữu cơ từ xác của chính các vi sinh vật. Phần mềm GAMA để mô phỏng hệ động lực của mô hình.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm