Giới thiệu về máy học – Khái niệm

: 10h30, ngày 28/11/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục giới thiệu sơ lược về máy học. Sau đó, báo cáo thảo luận về các khái niệm, các thuật toán, tiếp cận đối với thao tác học khái niệm được trình bày.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2016. Bài toán k-màu