Giải thuật di truyền và mạng Neural

: 10h00, ngày 10/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Phạm Thanh Sơn

: K58 Toán Tin, ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một phương pháp sử dụng ý tưởng của giải thuật di truyền trong việc luyện mạng Neural ứng dụng trong điều khiển Robot di chuyển.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

16/04/2017. Điểm dư thừa