Generalized convolution for the Kontorovich-Lebedev, Fourier transforms and applications to acoustic fields.

: 09h30, ngày 18/11/2015 (Thứ Tư)

: D.3. 104

: Seminar Giải tích

: Phạm Văn Hoằng

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

13/11/2015. Không gian vector