Fourier integral transform on the time scales

: 09h30, ngày 30/11/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyen Thi Hong Phuong

: ĐH Sư phạm Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm