Fourier cosine transform on time scale

: 14h30, ngày 29/11/2017 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2017. Mạng Neural
27/11/2017. Credit Scoring