Explicit iterative methods for variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups in Banach spaces

: 14h00, ngày 14/02/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phạm Thanh Hiếu


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

06/01/2017. Máy học