Existence of singular solutions of quasilinear elliptic equations on manifolds with conic points

: 09h30, ngày 29/10/2014 (Thứ Tư)

: C.10. P. 208

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

: ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

tom tat bao cao 1 (2)


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm