Chặn dưới dạng Caro-Wei cho mở rộng của bài toán tâp độc lập

: 08h30, ngày 08/05/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về cận dưới dạng Caro-Wei cho bài toán tập 2-độc lập có lực lượng lớn nhất.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm