Báo cáo luận án tiến sĩ

: 14h30, ngày 10/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Phạm Hồng Phong

: ĐH Xây dựng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về nội dung luận án tiến sĩ của NCS Phạm Hồng Phong, ĐH Xây dựng Hà Nội. Nội dung về các phép so sánh và suy diễn trên từ trên ngữ cảnh tập mờ trực cảm.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

16/04/2017. Điểm dư thừa