Application of expander graph in cryptography

: 08h00, ngày 28/09/2018 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Đắc Thắng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về đồ thị expander và các ứng dụng trong xây dựng hệ mã hóa, và bảo mật thông tin.


Đánh giá bài viết

Application of expander graph in cryptography
1 (20%) 1 vote

Xem thêm