Algorithms for a class of split feasibility problems: Applications to a model in electricity production

: 14h00, ngày 15/12/2015 (Thứ Ba)

: Phòng xemina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Thị Huyền


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm