A fixed point method for solving variational relation problems

: 09h30, ngày 18/07/2014 (Thứ Sáu)

: Phòng họp Viện Toán ứng dụng và Tin học

: Seminar Tối ưu

: GS Đinh Thế Lục

: Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm