Bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình elliptic với ràng buộc hỗn hợp từng điểm |

Bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình elliptic với ràng buộc hỗn hợp từng điểm


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm