Đề cương môn học

  1. Bài tập thực hành – Phương pháp tính và Matlab – MI2110

  2. Đề cương Phương pháp tính và Matlab – MI2110 (Ver 2020.1.0)

  3. Đề cương và Bài tập tham khảo – Phương pháp tính – MI2010 (Ver 2020.1.0)

  4. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê và Quy hoạch thực nghiệm – MI3180

  5. Đề cương Xác suất thống kê – MI2027 (Ver 2020.1.0)

  6. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2021

  7. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2020

  8. Đề cương và Bài tập tham khảo – Giải tích 3 – MI1133

  9. Đề cương và Bài tập tham khảo – Giải tích 3 – MI1132

  10. Đề cương và Bài tập tham khảo – Giải tích 3 – MI1131

Trang 1 / 212