Đề cương môn học

  1. Bài tập thực hành – Phương pháp tính và Matlab – MI2110

  2. Đề cương Phương pháp tính và Matlab – MI2110

  3. Bài tập tham khảo – Phương pháp tính – MI2010

  4. Đề cương Phương pháp tính – MI2010

  5. Bài tập tham khảo – XSTK & QHTN – MI3180

  6. Đề cương Xác suất thống kê và Quy hoạch thực nghiệm – MI3180

  7. Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2021

  8. Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2020

  9. Đề cương Xác suất thống kê – MI2034

  10. Đề cương Xác suất thống kê – MI2027

Trang 1 / 41234