» Dominating Set Problem Revisited

Dominating Set Problem Revisited

: 15h30, ngày 03/02/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we summarize some results about the NP-hardness as well as the polynomial time graph classes for the dominating set problems. We also propose some approach to solve the problem in the polynomial time in some graph classes.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm