Sử dụng polyblock nửa mở cho biểu diễn miền tìm kiếm của bài toán tối ưu đa mục tiêu: ứng dụng và kết quả thử nghiệm |

Sử dụng polyblock nửa mở cho biểu diễn miền tìm kiếm của bài toán tối ưu đa mục tiêu: ứng dụng và kết quả thử nghiệm


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm