Phương pháp số giải bài toán điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng |

Phương pháp số giải bài toán điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm