Đề cương môn học Archive |

Đề cương môn học

  1. Slides Bài giảng Học phần Giải tích 2

  2. Đề cương các môn Toán (Dành cho các Chương trình đặc biệt CLC, CTTT, TN, VN, ICT, SIE))

  3. Bài tập thực hành – Phương pháp tính và Matlab – MI2110

  4. Đề cương Phương pháp tính và Matlab – MI2110 (Ver 2020.1.0)

  5. Đề cương và Bài tập tham khảo – Phương pháp tính – MI2010 (Ver 2020.1.0)

  6. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê và Quy hoạch thực nghiệm – MI3180

  7. Đề cương Xác suất thống kê – MI2027 (Ver 2020.1.0)

  8. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2021

  9. Đề cương và Bài tập tham khảo – Xác suất thống kê – MI2020

  10. Đề cương và Bài tập tham khảo – Giải tích 3 – MI1133

Trang 1 / 212