Nghiên cứu sinh có thể tham gia các nhóm nghiên cứu và seminar

01/06/2016

Viện Toán ứng dụng và Tin học luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu sinh để có thể hoàn thành tốt luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh có thể tham gia các nhóm nghiên cứu và các seminar tại Viện.

I- Danh sách các nhóm nghiên cứu:

http://sami.hust.edu.vn/nhom-nghien-cuu/

II- Danh sách các seminar khoa học:

http://sami.hust.edu.vn/lich-seminar/

 


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm