Trung tâm R&D Vietel tuyển dụng

20/09/2017

Trung tâm R&D Vietel tuyển dụng thực tập sinh làm về Data Mining, Machine Learning, AI, ... cho các vấn đề sau:

- Nghiên cứu thuật toán học sâu dựa trên mạng Recurrent Neural Network (RNN)  trong bài toán bám đa mục tiêu trực tuyến.

- Nghiên cứu thuật toán sử dụng dữ liệu nhiều vòng quét và tương quan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) bám các mục tiêu trên nền nhiễu dày đặc.

- Nghiên cứu thuật toán Track-Before-Detect (TBD) sử dụng quy hoạch động Dynamic Programming (DP) nâng cao chất lượng khởi tạo mục tiêu trên nền nhiễu nặng và tín hiệu có tỷ số tín tạp Signal Noise Ratio (SNR) thấp

- Nghiên cứu thuật toán tương quan đa giả thuyết Multiple Hypothesis Tracking (MHT) bám các mục tiêu trên nền nhiễu dày đặc.

Mô tả công việc: Nghiên cứu và thiết kế các thuật toán, cài đặt trên nền tảng Matlab và/hoặc C++

 


Đánh giá bài viết

Trung tâm R&D Vietel tuyển dụng
5 (100%) 1 vote

Xem thêm