Tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 của trường ĐHBKHN, phân ban Toán ứng dụng và Tin học

Đặng Phong Quang, Toán Tin K59. Chiều thứ 2 ngày 14/05/2018 vừa qua, hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên lần thứ 35 của trường ĐHBKHN, phân ban Toán ứng dụng và Tin học đã diễn ra thành công … Continue reading Tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 của trường ĐHBKHN, phân ban Toán ứng dụng và Tin học