Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Hai
13

03/2017

Các thuật toán duyệt cây

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

03/2017

Graphic Sequence

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
27

02/2017

Graphic Sequence

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

02/2017

Một số giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

02/2017

Một số đề tài nghiên cứu

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
19

12/2016

Đại số tổ hợp và lý thuyết đồ thị

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

12/2016

Lý thuyết đồ thị và lý thuyết mã

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

11/2016

Bài toán k-màu (tiếp theo)

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
21

11/2016

Bài toán k-màu

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
07

11/2016