Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Hai
08

05/2017

Thứ Hai
24

04/2017

Bài toán tập độc lập trong đồ thị có bậc bị chặn

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
17

04/2017

Điểm dư thừa

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
10

04/2017

Đồ thị thu gọn và định lý Robertson-Seymours

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

03/2017

Thứ Hai
13

03/2017

Các thuật toán duyệt cây

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

03/2017

Graphic Sequence

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
27

02/2017

Graphic Sequence

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

02/2017

Một số giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
06

02/2017

Một số đề tài nghiên cứu

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)