Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
16

01/2018

Biến đổi Fourier nhanh

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
12

12/2017

Tập thống trị

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

12/2017

Hidden Structure in Complexity Theory

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
21

11/2017

Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong dịch tễ học

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
14

11/2017

Tam giác hóa

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
31

10/2017

Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong lý thuyết mã

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
17

10/2017

Thứ Ba
10

10/2017

Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Mạng giao thông

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
26

09/2017

Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị và ứng dụng

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

08/2017