Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
31

10/2017

Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong lý thuyết mã

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
17

10/2017

Thứ Ba
10

10/2017

Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Mạng giao thông

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
26

09/2017

Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị và ứng dụng

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

08/2017

Thứ Hai
08

05/2017

Thứ Hai
24

04/2017

Bài toán tập độc lập trong đồ thị có bậc bị chặn

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
17

04/2017

Điểm dư thừa

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
10

04/2017

Đồ thị thu gọn và định lý Robertson-Seymours

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
20

03/2017