Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Hai
25

03/2019

Thứ Hai
18

03/2019

Thứ Hai
25

02/2019

Phát hiện tin đồn trên mạng xã hội

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Hai
18

02/2019

Thứ Sáu
14

12/2018

Tập độc lập

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Random Walk và Mạng xã hội

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
30

11/2018

Độ đo trung tâm trung gian và ứng dụng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
23

11/2018

Khai phá dữ liệu mạng xã hội

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
09

11/2018

Fake Account Detection

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
19

10/2018

Lý thuyết Polya và ứng dụng

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)