Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Ba
12

12/2017

Phân tích cảm xúc và xử lý tin đồn

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

12/2017

Introduction to Machine Learning and CoLT

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
28

11/2017

Credit Scoring

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
21

11/2017

Mạng Neural

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
14

11/2017

Bài toán nhận dạng mặt người

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
31

10/2017

Ensemble Learning

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
16

10/2017

Thứ Ba
10

10/2017

Mô hình ARIMA

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
19

09/2017

Máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

08/2017

Một số hướng trong khai phá dữ liệu, máy học

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)