Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Hai
25

03/2019

Thứ Hai
18

03/2019

Thứ Hai
25

02/2019

WordEmbeddingh

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Hai
18

02/2019

Mạng Neural tích chập CNN và ứng dụng

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
21

12/2018

Nhận diện mặt người trong ảnh

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
14

12/2018

Theo dấu đối tượng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Thứ Sáu
30

11/2018

Mạng CNN trong nhận dạng vật thể

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
23

11/2018

Xử lý tín hiệu tiếng nói

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
09

11/2018

Mạng Neural nhân tạo và xử lý ảnh

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)