Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Ba
12

11/2019

Hệ thống khuyến nghị và ứng dụng cho nhà hàng

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

11/2019

Về bài toán nhận diện khuôn mặt

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
22

10/2019

Transfer Learning trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

10/2019

Thứ Ba
08

10/2019

Thứ Ba
17

09/2019

Xác đinh sắc thái văn bản

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
10

09/2019

Sentiment analysis and related issues

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
25

03/2019

Thứ Hai
18

03/2019

Thứ Hai
25

02/2019

WordEmbeddingh

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)