The generalized convolutions related to the Fourier sine and Kontorovich-Lebedev integral transformations


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm